Category Archive : Friss pályázatok

A projekt címe: Energetikai fejlesztés és akadálymentesítés Szendrőlád Öregek Otthonában

A projekt azonosítószáma:   TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00105

Megvalósítás időszaka:        2019. 05. 02.  – 2022. 09. 30.

A projekt összköltsége:        118 000 000 Ft

A támogatás mértéke:          100%

„Energetikai fejlesztés és akadálymentesítés Szendrőlád Öregek Otthonában” című projekt keretében az önkormányzat 118 000 000  forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00105 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósult az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése.

A település Idősek Otthonának épülete újult meg energetikailag. A kivitelezés kiterjedt az épületek külső határoló szerkezeteinek szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésére és napelemek telepítésére.

A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödik az érintett épület. Az energetikai korszerűsítéssel az épület fenntartási költsége csökken. A fejlesztés hozzájárul a megújuló energiaforrások használatának ösztönzéséhez, népszerűsítéséhez.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése és a magasabb komfortfokozat elérése. A projekt hosszú céljai elsősorban a szén-dioxid valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásnak csökkentése és mérsékelt fosszilis energia felhasználása. A fejlesztés által csökken az önkormányzat fosszilis energiahordozóktól való függősége.

Fejlesztés előtti állapot

A sikeres közbeszerzést követően a nyertes ajánlattevő a Syntax Kft.

A kivitelezés elérte a 25%-os készültséget 2021. augusztus elején.

A kivitelezés elérte a 50%-os készültséget 2021. szeptember közepe.

A kivitelezés elérte a 75%-os készültséget 2021. október közepe.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget 2022. március vége.

Fejlesztés utáni állapot

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                        SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE

A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00098

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 199 995 762,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2019. szeptember 01.

A projekt befejezése: 2023. március .31.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2019. szeptember elsején, párhuzamosan a már egy éve folyó „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú programmal megkezdte a ’SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE’ elnevezésû, EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú pályázat megvalósítását is.
A program célja, hogy a Petõfi Sándor utcai szegregátumban élõk lakhatási körülményeinek javításával segítse elõ az ott élõk integrálódását. Az életkörülmények javulásával sikeresebb lehet a munkaerõpiacon való megjelenés, a magasabb jövedelemszint elérése, ezáltal az életfeltételek, az élet minõségének további javítása.
A projekt részeként részben a szegregáció területén, részben a település integrált részein összesen 8 szociális bérlakás kialakítására kerül sor. Ilyen módon 8, több gyermekes család, összesen legalább 32 személy lakhatási körülményei változnak meg jelentõsen a program segítségével.
A szociális bérlakások bérlõit pályázat útján, az önkormányzati testület fogja kijelölni.
A program megvalósítási ideje 28 hónap, így annak várható befejezési idõpontja 2021. december 31. 
A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 199 995 762,- Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít az önkormányzat számára.
A projekt támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                                                    SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

 

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 196 166 862,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2018. szeptember 01.

 

 A projekt fizikai befejezése: 2022. május 13.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-én kezdte meg a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú program megvalósítását a pályázat által megjelölt Petõfi Sándor utcai szegregált területen élõk számára.

A program egy fõ fõállású, és 4 fõ 4 órában tevékenykedõ mentor révén, folyamatos jelenlét biztosításával teremt állandó kapcsolatot a szegregátumban élõkkel, kiemelten a programban aktívan részt vevõ 102 fõ célszeméllyel.

A program fõ célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ emberek számára kompetenciák fejlesztésével, szakképzésekkel, különbözõ klubfoglalkozásokkal javítsa a munkaerõpiacon történõ sikeres megjelenés esélyeit, ezáltal a magasabb jövedelemszint elérését, amely aztán elvezethet az életkörülmények nagymértékû javításához is.

Az elsõsorban a célcsoportot érintõ lehetõségek mellett a szakmai megvalósításban részt vevõ szakemberek a gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok, rendezvények szervezésében való közremûködéssel, óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel elõmozdításával az óvoda, iskola és család közötti koordináció kialakításával segítik a szegregátumban élõket.

A szegregációban és az integrált területeken élõk kapcsolatát erõsítik a település teljes lakosságát mozgósító közösségi rendezvények, programok.

A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 196 166 862,- Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A projekt támogatási mértéke 100 %.

A program teljes idõtartama 36 hónap, így a program zárása 2021. augusztus 31-én történik meg.

 

Projektazonosító: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00021

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szendrőlád Községben az életkörülmények javítása érdekében

Támogatás összege: 57.052.134 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektmegvalósítás kezdete: 2018.04.09.

Projektmegvalósítás befejezésének határideje: 2020.12.29

Projektmegvalósítás tényleges befejezése: 2020.12.28.

 

A projekt rövid bemutatása:

A pályázat benyújtásával az önkormányzat a már működő család- és gyermekjóléti szolgáltatását fejlesztette a lakosság körében felvetődött igények alapján.

Az előkészítési időszakban az önkormányzati képviselők beszélgettek a körzetükhöz tartozó lakossággal, majd egy kérdőív segítségével, a legrászorultabbak között végeztek vélemény felmérést a terveikről.

A tapasztalatok alapján született meg az önkormányzati döntés a pályázat benyújtásáról, a tervezett szolgáltatások megvalósításáról.

A felmérések alapján a benyújtandó pályázat segítségével egy olyan szociális szolgáltató központ kialakítását valósították meg, ahol a fejleszteni kívánt alapszolgáltatások ingyenesen elérhetőek az érintett célcsoport számára. Mivel a célcsoport által lakott ingatlanok többsége nem rendelkezik fürdőszobával, illetve toalett helyiséggel, gyakran a vezetékes víz sincs bent az épületben, a kialakítandó női- és férfi, akadálymentesített fürdőszobák kialakítása a mindennapos tisztálkodást, a komfortérzet növelését segítik elő a hátrányos helyzetűek számára. Ugyanezt a célt szolgálja az eredetileg ipari kapacitású mosó- és szárítógépekkel tervezett mosókonyha létrehozása, amely a megvalósítás során felülvizsgálatra került és háztartási méretű mosó és szárítógépekkel felszerelt mosókonyha kialakítására került sor. Harmadik szolgáltatásként a blokkon belül egy játszósarok kialakítása történt meg, hogy a gyermekek a várakozás idejét aktív módon, képességfejlesztõ játékok segítségével töltsék el. Ez a fejlesztés a családbarát funkciók javítását szolgálja.

A kialakított szolgáltatások a célcsoport tagjai számára a hét mindennapján elérhetőek, munkaidőn kívül is. A szolgáltatások igénybevétele folyamatos felügyelet mellett történik.

A kedvezményezett neve: Szendrőlád Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Szendrőládon a foglalkoztatás és életminőség javítása érdekében

A szerződött támogatás összege: 249 445 984,-Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.06.

Projekt azonosító száma. TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006

PROJEKT CÉLJA:

A támogatást igénylõ célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

– minõségi nevelési feltételek megteremtése

– a régión belüli társadalmi kohézió erõsítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlõségének biztosításával

– egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

– kisgyermekes szülõk munka világába való visszailleszkedésének támogatása

– 25-40 éves nõi korosztályon belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányának növelése

– életminõség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

B.) PROJEKT SZAKMAI-MÛSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

  1. A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

  1. B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylõ négy csoportos bölcsõdét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetõszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következõket tervezzük:

– Fa tetõszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelõi anyag és színválasztással

– Homlokzati vakolatrendszer (csak minõsített rendszer építhetõ be) készítése Megrendelõi anyag és színválasztással.

– Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelõi anyag és színválasztással

– Hõszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

– Bádogozás. függõeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklõ

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

– az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körû komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

– akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedõsáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó elõírásokat (kielégítve az OTÉK elõírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

– akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthetõ tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

– helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes elõírások betartásával

– belsõ ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belsõ  munkálatok:

– zárófödém (tervezett vb. födém) hõszigetelése

– padló rétegrend lépésálló hõszigeteléssel tervezett

– a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzõen küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

– helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

– fûtési rendszer: Az épület fûtése gázüzemû, betervezett  fûtõ berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

– villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetõre (a tetõn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezõi mûvezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezõi mûvezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult mûszaki vezetõ felügyelete mellett végezhetõk, a vonatkozó elõírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külsõ kapcsolatai biztosítottak, meglévõek, tervezéssel nem érintett.

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogszabályokat teljes körûen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlõség szempontjából jogszabályba ütközõ nem megfelelõséget legkésõbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylõ a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém idõjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek elõre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történõ beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervezõ figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnõttek és fogyatékkal élõk igényeit.

Szendrõlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlõségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerûsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt elõkészítése, tervezése, és mûszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 Szendrõlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A bölcsõde intézmény kialakítása elõsegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves nõi népességen belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányát.

Szendrõlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A beruházás 48 új bölcsõdei férõhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Vissza nem térítendő támogatás összege: 249 445 984,-Ft

Szendrõlád TOP fejlesztések >>

Szendrõlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplõk

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrõlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó

Szendrõlád Község Önkormányzata, „Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-2007-3.1.3. számú – „Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés” címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 15.913.614,- Ft támogatásnak és az Önkormányzat által biztosított 1.768.179,- Ft forrásnak köszönhetõen, 17.681.793,- Ft értékben valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, „Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés” címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási szerzõdésének aláírására a nyertes önkormányzat és az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.(3525 Miskolc, Széchenyi István utca 107.) között 2010. június 23-án került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Megszakítás