Szennyvízgyûjtõ hálózat és tisztító telep építése Szendrõládon

Üdvözöljük Szendrõlád község Önkormányzata szennyvíz beruházási projektjének honlapján!

A honlap az „Szennyvízgyûjtõ hálózat és tisztító telep építése Szendrõládon” címû, ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 kódszámú projekthez készült el.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A fejlesztés a „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)” tárgyú felhívás támogatási keretébõl részesült támogatásban.

 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szaladhin@t-online.hu

Beruházás bemutatása

A projekt megvalósulási helyszínének határai megegyeznek Szendrõlád község közigazgatási határaival. A település területén a közmûves vízellátás megoldott, a település egészében kiépített hálózat van. Ivóvíz bekötéssel ingatlanok 80%-a rendelkezik, ami a kistérségi 72%-os átlaghoz képest jónak, a megyei 86%-os arányhoz képest azonban átlagosnak mondható. A települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkezõ szennyvizek összegyûjtése, és elvezetése; Szendrõlád nem rendelkezik környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is elfogadható szennyvíz¬elhelyezési lehetõséggel, szennyvízcsatorna és tisztítómû nem épült. Az érintett területen évente keletkezõ mintegy 59,8 tonna, rothadó képes szerves anyaggal, 7,3 tonna ammóniával és 0,98 tonna foszforral terheli a környezetet. Jelenleg az ÉRV Zrt. Kazincbarcikai szennyvíztisztító telepe fogadja a Szendrõlád község lakosai által keletkezett szennyvizet. A telep tisztítási technológiája, mélylég-befúvásos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás, utóülepítéssel és fertõtlenítéssel. A tisztított szennyvíz befogadója: Sajó-folyó.

A települési önkormányzat felelõssége Szendrõlád természeti környezetének, értékeinek, és a lakosság egészségének védelme, megõrzése. A projekthez vezetõ egyik fontos probléma, hogy a szennyvízelvezetés hiánya miatt, a környezõ vizekbe és a talajba kerül a kommunális, folyékony hulladék nagy része. Amely így visszafordíthatatlan károkat okoz a természetben, pusztítva a terület teljes élõvilágát.
A projekt célkitûzései, tervezett eredményei, hatásai:

Közvetlen célok:

 • Szennyvízcsatorna hálózat és a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep megépülése
 • Környezeti szempontból hatékony, de olcsóbb szolgáltatás valósuljon meg.
 • A csatornán összegyûjtött szennyvíz és a közmûpótlókból származó folyékony hulladék 100%-ban megtisztításra kerüljön.
 • A folyékony hulladék maradéktalanul kerüljön bejuttatásra a projekt tárgyát képezõ szennyvíztisztító telepre.
A projekt megvalósulásával létrejön egy olyan viziközmû hálózat, amely mindenfajta környezetvédelmi, vízgazdálkodási elõírásnak megfelel. Szendrõlád település teljes belterületén kiépül a szennyvízcsatorna hálózat, valamennyi ivóvízbekötéssel rendelkezõ ingatlan szennyvízkezelése megoldódik. A megvalósuló közmûvesített szennyvízkezelés lényegesen kisebb terhet ró a lakosságra, mint a házi szennyvízgyûjtõk felújítása és a szennyvíz tengelyen történõ elszállítása.
 • A szennyvízcsatorna-hálózattal felszámolásra kerülnek a közmûpótló mûtárgyak, ezáltal a talajvíz szennyezettsége csökken, továbbá a talajba szivárogtatott szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt, csökkenni fog a talajvíz szintje, ezáltal az épületek vizesedése is megszûnik majd.
 • Csökken az ivóvízbázis egy részét képezõ mélységi vizek veszélyeztetettsége.
A mûszaki tartalom rövid összefoglalása:
A projekt szennyvízcsatorna hálózat, és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztító megépítésével számol, melynek elhelyezése Bódva-folyó jogi határa a Dózsa Gy. szórtpályás út folytatása és a belterület által határolt mintegy 1500 m2 terület. A terület a közelben lévõ közmûvekkel nagyobb beruházás nélkül ellátható, úgymint szórt alapú úttal, közmûves vízzel, elektromos árammal. A tisztított szennyvíz zárt gravitációs csatornán, torkolati mûtárgyon és vb. surranón keresztül vezetõdik a Bódva folyóba. A folyóba vezetett szennyvíz minõsége kielégíti az elõírásokat. A szennyvíztisztító a lakosegyenérték alapján méretezett, mely szerint 1500 lakosegyenértékû szennyvíztisztítót kell megépíteni, két 2 x 750-es egységre bontva.
A szennyvíz-csatornázás úgy lett tervezve, hogy a gerincvezetékre Szendrõlád település összes ingatlana ráköthetõ legyen. A gerincvezeték 200-as, a lecsatlakozó vezetékek, 160-as KGPVC csõbõl épülnek. A szennyvíztisztító a Bódva folyó gátja és árvízszintje fölé feltöltött területen kerül elhelyezésre, ahova a II: sz. fõ átemelõ nyomja be a szennyvizet. Az átemelõ és a szennyvíztisztító közé nyomott vezetéket kell megépíteni.

A község területének és magassági felmérést követõen a szintmagasságok megismerése, valamint a nem nagy mélységû csatorna gerincvezeték építésének lehetõségei döntötték el, hogy a területen, 3 helyen kell szennyvíz-átemelõt építeni.
A szennyvíz átemelõkbõl a szennyvizet nyomott szennyvízvezetéken keresztül nyomatjuk a legközelebb lévõ gravitációs csatornába, arra is figyelve, hogy a végátemelõ kivételével (ahova a község teljes szennyvize összegyûlik) ne kelljen egy-egy átemelõ szennyvizét kétszer átemelni.
A fejlesztés megvalósulását követõen a településen keletkezõ szennyvizek 100%-ban a szennyvíztisztító telepre vezethetõek, ahol az érvényben lévõ elõírásoknak megfelelõ szennyvízkezelés történik, mellyel a 220/2004 (VII.21.) Korm. Rendelet felszíni vizek minõsége védelmérõl szóló rendelet elõírásai betartásra kerülnek.

Fõbb indikátorok:

gerincvezeték: 5.981,5 m

bekötõvezeték:3.338,5 m
nyomóvezeték: 586,0 m
köztéri átemelõk: 3,0 db
tisztító aknák száma: 160,0 db
házi átemelõk: 7,0 db

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep helyének kijelölése a befogadó Bódva folyó nyomvonalának a szennyvíz végátemelõ helyének valamint a szóba jöhetõ ingatlanok figyelembe vételével történt.
A tervezett szennyvíztisztító telep a településtõl D-re, a belterület határától 42 m-re a Bódva patak mellett helyezkedik el a 02/2 hrsz-ú területbõl az Önkormányzat által megvásárolt és mûvelésbõl kivont külterületi területrészen.
A technológiai berendezések és a tisztító mûtárgyai hagyományos szerkezetû épületben kerülnek elhelyezésre. A tisztító épülete a kerítéssel védett 36×23 m-es területen belül helyezkedik el. A tisztító telep megközelíthetõségének biztosítása céljából a belterület határától kiinduló üzemi út kerül kiépítésre, amely a tisztító épületet körbefogja. Mind a tisztító telep, mind az üzemi út feltöltésben kerül elhelyezésre az ÉKÖVIZIG által megadott 137,50 mBf feltöltési koronaszinten, amely a mértékadó árvízszint felett helyezkedik el. A tisztító telep és a Bódva patak gátkoronája közötti területen is ugyanilyen szintmagasságú feltöltés készül.
Az üzemi út Trγ 95%-ra tömörített földtöltésbõl és a feltöltésre épített 20+5 cm-es zúzottkõ burkolatból áll. A tisztítótelep és annak kerítése a Bódva jogi határán kívül kerül felépítésre. A Bódva gátja és a szennyvíztisztító telep kerítése (mely egybeesik a jogi határral) között épül meg a korábban megközelítõ út.

A tisztító telephez csatlakozó közmûvek:

 • Elektromos energiaellátó vezeték: a fejlesztési hozzájárulás után az ÉMÁSZ tervezteti és vitelezi ki.
 • Ivóvíz vezeték: a szennyvíztisztító telep ivóvíz szükségletét a tervezett V-1 jelû ø32 mm-es, 76 m hosszú ivóvízvezeték biztosítja, amely a települési hálózat vezetékének végaknájában csatlakozik a települési hálózathoz. A vezetéken a tisztító telep kerítésén belül aknában elhelyezett vízmérõ óra kerül elhelyezésre.
 • Szennyvíznyomó vezeték: a település összegyûjtött szennyvize a tervezett NY-2 jelû ø 90 mm-es, 40 m hosszú nyomóvezetéken át jut a 2.sz-ú átemelõbõl a szennyvíztisztító telepre.
 • Tisztított szennyvíz elvezetõ vezeték: a szennyvíztisztító épületébõl a tervezett S-O-O-O jelû ø 160 mm-es, 35 m hosszú gravitációs csatornán át jut a tisztított szennyvíz a befogadó Bódva folyóba. Az elvezetõ csatornán, a kerítésen kívül egy tisztító akna került elhelyezésre, figyelõ és mintavételezési célból. A tisztított víz elvezetõ csatorna a patak jelenlegi gátkoronájának szintjével egyezõ folyásfenék szinttel kerül bevezetésre a befogadóba. A betorkolásnál a csatorna vége torkolati mûtárgyba kerül elhelyezésre. A torkolati mûtárgytól a szennyvíz a tervezett elõre gyártott beton surrantó elemekben jut el az élõ vízfolyásba.
 • A telep kapacitása: 2 x 75 m3 = 150 m3/nap

A projekt tervezett ütemezése:

A sikeres közbeszerzést követõen a kivitelezõi munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerzõdést 2012. október 2.-án írta alá önkormányzatunk a nyertes ajánlattevõvel a FER-3331 Építõipari és Kereskedelmi Kft.-vel.
A csatornahálózat és a szennyvíztelep tervezett befejezése a 2013. május 31. Majd ezt követi a vízjogi engedélyben kötelezõen elõírt 6 hónap próbaüzem.
A kivitelezés végsõ határideje: 2013. december 15.
A projekt zárás: 2013. december 31.

Projekt alapadatok
Projekt megnevezése: Szennyvízgyûjtõ hálózat és tisztító telep építése Szendrõládon
Támogaási Szerzõdés azonosító száma: ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008
Pályázati felhívás: 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)
Kedvezményezett megnevezése: Szendrõlád község Önkormányzata
Közremûködõ Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogató alap: Regionális Fejlesztési Alap
Projekt elszámolható összköltsége: 390.728.370 Ft
Támogatás összege: 371.191.952 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2011. március 01.
Projekt tervezett megvalósulásának napja: 2013. december 31.
Támogatási Szerzõdés hatályba lépése: 2010. december 13.
Megvalósíthatósági tanulmány: KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Engedélyes tervezés: Bornemissza Béla tervezõ (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Tender tervek elkészítése: Bornemissza Béla tervezõ (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Kivitelezõi munka elvégzése: FER-3331 Építõipari és Kereskdelmi Kft. (1138 Budapest Révész u.2.A. fsz. 2.)
Mérnök / mûszaki ellenõri tevékenység: ÁZSIÓ 2000 Kft. (3780 Edelény, József A. út 12.)
Projekt jogi szakértõje: Deme Lászlóné Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)
Közbeszerzési tanácsadó:    K & Z HORIZONTÁL Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
Projekt menedzsment:    KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Tájékoztatás: W-Mobil Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Könyvvizsgálati tevékenység:    Bohus Zsolt (3533 Miskolc, Árvíz u. 9.)

A projekt összefoglaló története

Szendrõlád település területén a közmûves vízellátás megoldott volt, azonban a települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte szennyvízgyûjtõ hálózat és tisztító építése, ezért pályázott az Önkormányzat a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése címû pályázati felhívás támogatásának elnyerésére.

A projekt keretében megépül: – 10 010 m szennyvíz-csatorna hálózat – 10 db átemelõ, – 150 m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító mû. A projekt tevékenységei: tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés, ingatlan vásárlás, közbeszerzési, jogi, projektmenedzsmenti, mûszaki ellenõri, könyvvizsgálói szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása,valamint a kivitelezés megvalósítása. A projekt eredményeként felszín alatti, zárt vízzáró kialakítású gravitációs csatorna-rendszer, valamint biológiai szennyvíztisztító telep megépítése valósult meg, amely a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelõ mértékben végzi a tisztítást és végül a vb. surrantón keresztül a Bódva-folyóba vezeti a végterméket.
A kivitelezõi munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerzõdést 2012 október 2-án írta alá önkormányzatunk a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjével, a FER-3331 Építõipari és Kereskedelmi Kft.-vel. Az idõjárási körülmények és az elõre nem látható talajviszonyok okozta váratlan helyzetek kivételével a kivitelezõi munkálatok jó ütemben haladtak, melynek eredményeként a kivitelezõi munkák befejezésére és a mûtárgyak átadására 2013. július 22-én sor került. Ezt követõen indult a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 6 hónapos próbaüzemi idõszak.

A tervek szerint a projekt eredményeként lehetõvé válik, hogy a pályázat benyújtásakor 1417 fõ lakosú településünk lakó ingatlanainak mintegy 76%-a (kb.: 317 lakóingatlant jelent) csatlakozhasson a község szennyvízcsatorna-hálózatába.

Fotógaléria

 

 
 
 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szaladhin@t-online.hu
Megszakítás