Bölcsõde kialakítása

A kedvezményezett neve: Szendrőlád Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Szendrőládon a foglalkoztatás és életminőség javítása érdekében

A szerződött támogatás összege: 249 445 984,-Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.06.

Projekt azonosító száma. TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006

PROJEKT CÉLJA:

A támogatást igénylõ célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

– minõségi nevelési feltételek megteremtése

– a régión belüli társadalmi kohézió erõsítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlõségének biztosításával

– egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

– kisgyermekes szülõk munka világába való visszailleszkedésének támogatása

– 25-40 éves nõi korosztályon belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányának növelése

– életminõség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

B.) PROJEKT SZAKMAI-MÛSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

  1. A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

  1. B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylõ négy csoportos bölcsõdét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetõszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következõket tervezzük:

– Fa tetõszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelõi anyag és színválasztással

– Homlokzati vakolatrendszer (csak minõsített rendszer építhetõ be) készítése Megrendelõi anyag és színválasztással.

– Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelõi anyag és színválasztással

– Hõszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

– Bádogozás. függõeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklõ

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

– az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körû komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

– akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedõsáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó elõírásokat (kielégítve az OTÉK elõírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

– akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthetõ tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

– helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes elõírások betartásával

– belsõ ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belsõ  munkálatok:

– zárófödém (tervezett vb. födém) hõszigetelése

– padló rétegrend lépésálló hõszigeteléssel tervezett

– a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzõen küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

– helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

– fûtési rendszer: Az épület fûtése gázüzemû, betervezett  fûtõ berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

– villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetõre (a tetõn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezõi mûvezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezõi mûvezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult mûszaki vezetõ felügyelete mellett végezhetõk, a vonatkozó elõírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külsõ kapcsolatai biztosítottak, meglévõek, tervezéssel nem érintett.

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogszabályokat teljes körûen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlõség szempontjából jogszabályba ütközõ nem megfelelõséget legkésõbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylõ a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém idõjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek elõre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történõ beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervezõ figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnõttek és fogyatékkal élõk igényeit.

Szendrõlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlõségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerûsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt elõkészítése, tervezése, és mûszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 Szendrõlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A bölcsõde intézmény kialakítása elõsegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves nõi népességen belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányát.

Szendrõlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A beruházás 48 új bölcsõdei férõhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Vissza nem térítendő támogatás összege: 249 445 984,-Ft

Szendrõlád TOP fejlesztések >>

Szendrõlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplõk

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrõlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás