7/2019.(VIII.08.) HVI Vezetõi Határozat

Projektazonosító: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00021

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szendrőlád Községben az életkörülmények javítása érdekében

Támogatás összege: 57.052.134 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektmegvalósítás kezdete: 2018.04.09.

Projektmegvalósítás befejezésének határideje: 2020.12.29

Projektmegvalósítás tényleges befejezése: 2020.12.28.

 

A projekt rövid bemutatása:

A pályázat benyújtásával az önkormányzat a már működő család- és gyermekjóléti szolgáltatását fejlesztette a lakosság körében felvetődött igények alapján.

Az előkészítési időszakban az önkormányzati képviselők beszélgettek a körzetükhöz tartozó lakossággal, majd egy kérdőív segítségével, a legrászorultabbak között végeztek vélemény felmérést a terveikről.

A tapasztalatok alapján született meg az önkormányzati döntés a pályázat benyújtásáról, a tervezett szolgáltatások megvalósításáról.

A felmérések alapján a benyújtandó pályázat segítségével egy olyan szociális szolgáltató központ kialakítását valósították meg, ahol a fejleszteni kívánt alapszolgáltatások ingyenesen elérhetőek az érintett célcsoport számára. Mivel a célcsoport által lakott ingatlanok többsége nem rendelkezik fürdőszobával, illetve toalett helyiséggel, gyakran a vezetékes víz sincs bent az épületben, a kialakítandó női- és férfi, akadálymentesített fürdőszobák kialakítása a mindennapos tisztálkodást, a komfortérzet növelését segítik elő a hátrányos helyzetűek számára. Ugyanezt a célt szolgálja az eredetileg ipari kapacitású mosó- és szárítógépekkel tervezett mosókonyha létrehozása, amely a megvalósítás során felülvizsgálatra került és háztartási méretű mosó és szárítógépekkel felszerelt mosókonyha kialakítására került sor. Harmadik szolgáltatásként a blokkon belül egy játszósarok kialakítása történt meg, hogy a gyermekek a várakozás idejét aktív módon, képességfejlesztõ játékok segítségével töltsék el. Ez a fejlesztés a családbarát funkciók javítását szolgálja.

A kialakított szolgáltatások a célcsoport tagjai számára a hét mindennapján elérhetőek, munkaidőn kívül is. A szolgáltatások igénybevétele folyamatos felügyelet mellett történik.

 „SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” címû projekt keretében az önkormányzat 6 000 000 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16-2016-00291 kódszámú projektnek köszönhetõen megvalósul az ASP szakrendszerhez történõ csatlakozás, melynek keretében az adattisztítás és az ebben meglévõ adatok 5 évre visszamenõleges migrációja (elektronikusan) kerül megvalósításra. A projekt keretében eszközök beszerzésre is sor került.

A kedvezményezett neve: Szendrőlád Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Szendrőládon a foglalkoztatás és életminőség javítása érdekében

A szerződött támogatás összege: 249 445 984,-Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.06.

Projekt azonosító száma. TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006

PROJEKT CÉLJA:

A támogatást igénylõ célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

– minõségi nevelési feltételek megteremtése

– a régión belüli társadalmi kohézió erõsítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlõségének biztosításával

– egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

– kisgyermekes szülõk munka világába való visszailleszkedésének támogatása

– 25-40 éves nõi korosztályon belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányának növelése

– életminõség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

B.) PROJEKT SZAKMAI-MÛSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

  1. A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

  1. B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylõ négy csoportos bölcsõdét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetõszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következõket tervezzük:

– Fa tetõszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelõi anyag és színválasztással

– Homlokzati vakolatrendszer (csak minõsített rendszer építhetõ be) készítése Megrendelõi anyag és színválasztással.

– Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelõi anyag és színválasztással

– Hõszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

– Bádogozás. függõeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklõ

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

– az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körû komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

– akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedõsáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó elõírásokat (kielégítve az OTÉK elõírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

– akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthetõ tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

– helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes elõírások betartásával

– belsõ ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belsõ  munkálatok:

– zárófödém (tervezett vb. födém) hõszigetelése

– padló rétegrend lépésálló hõszigeteléssel tervezett

– a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzõen küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

– helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

– fûtési rendszer: Az épület fûtése gázüzemû, betervezett  fûtõ berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

– villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetõre (a tetõn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezõi mûvezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezõi mûvezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult mûszaki vezetõ felügyelete mellett végezhetõk, a vonatkozó elõírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külsõ kapcsolatai biztosítottak, meglévõek, tervezéssel nem érintett.

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogszabályokat teljes körûen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlõség szempontjából jogszabályba ütközõ nem megfelelõséget legkésõbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylõ a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém idõjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek elõre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történõ beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervezõ figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnõttek és fogyatékkal élõk igényeit.

Szendrõlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlõségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerûsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt elõkészítése, tervezése, és mûszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 Szendrõlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A bölcsõde intézmény kialakítása elõsegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves nõi népességen belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányát.

Szendrõlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A beruházás 48 új bölcsõdei férõhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Vissza nem térítendő támogatás összege: 249 445 984,-Ft

Szendrõlád TOP fejlesztések >>

Szendrõlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplõk

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrõlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó

Megszakítás