Választás-szavazókör felülvizsgálata

 „SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” címû projekt keretében az önkormányzat 6 000 000 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16-2016-00291 kódszámú projektnek köszönhetõen megvalósul az ASP szakrendszerhez történõ csatlakozás, melynek keretében az adattisztítás és az ebben meglévõ adatok 5 évre visszamenõleges migrációja (elektronikusan) kerül megvalósításra. A projekt keretében eszközök beszerzésre is sor került.

A kedvezményezett neve: Szendrőlád Község Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Szendrőládon a foglalkoztatás és életminőség javítása érdekében

A szerződött támogatás összege: 238.708.414 Forint

A támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.12.31.

Projekt azonosító száma. TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006

PROJEKT CÉLJA:

A támogatást igénylõ célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

– minõségi nevelési feltételek megteremtése

– a régión belüli társadalmi kohézió erõsítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlõségének biztosításával

– egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

– kisgyermekes szülõk munka világába való visszailleszkedésének támogatása

– 25-40 éves nõi korosztályon belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányának növelése

– életminõség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

B.) PROJEKT SZAKMAI-MÛSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

 1. A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

 1. B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylõ négy csoportos bölcsõdét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetõszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következõket tervezzük:

– Fa tetõszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelõi anyag és színválasztással

– Homlokzati vakolatrendszer (csak minõsített rendszer építhetõ be) készítése Megrendelõi anyag és színválasztással.

– Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelõi anyag és színválasztással

– Hõszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

– Bádogozás. függõeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklõ

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

– az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körû komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

– akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedõsáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó elõírásokat (kielégítve az OTÉK elõírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

– akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthetõ tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

– helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes elõírások betartásával

– belsõ ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belsõ  munkálatok:

– zárófödém (tervezett vb. födém) hõszigetelése

– padló rétegrend lépésálló hõszigeteléssel tervezett

– a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzõen küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

– helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

– fûtési rendszer: Az épület fûtése gázüzemû, betervezett  fûtõ berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

– villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

– napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetõre (a tetõn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezõi mûvezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezõi mûvezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult mûszaki vezetõ felügyelete mellett végezhetõk, a vonatkozó elõírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külsõ kapcsolatai biztosítottak, meglévõek, tervezéssel nem érintett.

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogszabályokat teljes körûen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlõség szempontjából jogszabályba ütközõ nem megfelelõséget legkésõbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylõ a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém idõjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek elõre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történõ beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervezõ figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnõttek és fogyatékkal élõk igényeit.

Szendrõlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlõségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerûsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt elõkészítése, tervezése, és mûszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 Szendrõlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A bölcsõde intézmény kialakítása elõsegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves nõi népességen belül a foglalkoztatásban lévõ nõk arányát.

Szendrõlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendõ járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

A beruházás 48 új bölcsõdei férõhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Vissza nem térítendő támogatás összege: 238.708.414 forint

Szendrõlád TOP fejlesztések >>

Szendrõlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész

Vállalkozási szerzõdés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplõk

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrõlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó

Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a védõnõi állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Pályázati felhívás: Szendrõlád Község Önkormányzata  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyzõ nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  3/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyzõ, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február  27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2015. január 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:  2015. január 19.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31. (folyamatos)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  70/2014/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2014. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2014. április 20.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  70/2014/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2014. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2014. február 17.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Megszakítás