Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Szendrõlád Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges.

E-mail cím: szladhin@t-online.hu

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó eljárási szabályok:

„36/A.§  (1) A rendelet-tervezetet a (8) bekezdésben foglaltak kivételével társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján (www.szendrolad.hu) közzétenni, hogy annak céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendõ idõ, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehetõ figyelembe az a vélemény, amely
a) sérti a közerkölcsöt,
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához,
c) név nélkül érkezett.
(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(5) A beérkezett véleményeknek, a véleményezõk nevének, és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétõl számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket, a véleményezõk nevét, és e-mail címét legkésõbb a vélemény beérkezését követõ három hónapon belül törölni kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok gyûjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is, melyre a véleményezõk figyelmét fel kell hívni.
(6) A rendelet-tervezet elõterjesztõje mérlegeli a beérkezett véleményeket, és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról.
(7) A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelet-tervezetet tárgyaló képviselõ-testület részére hozzáférhetõvé kell tenni.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani
a)    a költségvetésrõl szóló rendelet-tervezetet,
b)    a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
c)    a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
d)    a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályait meghatározó rendelet-tervezetet,
e)    a köztisztviselõi jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet,
f)       a rendelet-tervezetet, ha annak sürgõs elfogadásához kiemelkedõ közérdek fûzõdik,
g)    az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintû jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint
h)    a törvényességi ellenõrzésért felelõs szerv felhívására törvénysértés megszüntetése érdekében elõkészített rendelet-tervezetet.
(9) Kiemelkedõ közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentõs anyagi hátrány érné.
(10) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtõl számított hat hónapig nem lehet a honlapról eltávolítani.”

A társadalmi egyeztetés alatt álló rendelet-tervezetek:

 
 
Lezárt egyeztetésû rendelet-tervezetek:
 
about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Skip to content