Intézményvezetõ álláspályázat

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata Intézményvezetõ munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Dózsa Gy. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényes feladatok: Egy személyben felelõs a korszerû magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését, ellenõrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

A pályázat elnyerésének  feltételei:
– Felsõfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– Cselekvõképesség,
– A szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte.

A pályázatnál elõnyt jelent:
– helyismeret
– pályázatírói gyakorlat,
– legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat
– humán területen szerzett tapasztalat
– vendéglátási-, élelmezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést  igazoló okirat(ok) hiteles másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségének.

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok: A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

A jogviszony idõtartama: határozatlan idõ, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2013. 10. 01-tól 2018. 09. 30-ig.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2013. október 1.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázat Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 346/2013/Ált, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
vagy
– Személyesen: Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal 3751. Szendrõlád, Fõ út 63.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja
– www.szendrolad.hu 2013. augusztus 5.
– Szociális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás