Jegyzõ pályázat

Szendrõlád, Balajt, Ládbesenyõ Községek Polgármesterei a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdetnek a Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Balajt, Fõ út 55. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Ládbesenyõ, Kossuth út 64. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Abod, Magyar út 42. sz.

 
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselõi tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvõképesség,
 • Büntetlen elõélet,
 • fõiskola, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása
 • saját személygépkocsi használatának vállalása

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • állam és jogtudományi doktori képesítés,
 • helyismeret
 • nyelvismeret
 • gazdasági területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerint
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételei kötelezettség vállalásáról
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetiknyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 06-48-469-348 -as telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szendrõlád, Balajt, Ládbesenyõ községek polgármesterei döntenek, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: jegyzõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013. január 21.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás