Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üdvözöljük Szendrőlád község Önkormányzata szennyvíz beruházási projektjének honlapján!

A honlap az "Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon" című, ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 kódszámú projekthez készült el.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A fejlesztés a „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)” tárgyú felhívás támogatási keretéből részesült támogatásban.

 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Beruházás bemutatása

A projekt megvalósulási helyszínének határai megegyeznek Szendrőlád község közigazgatási határaival. A település területén a közműves vízellátás megoldott, a település egészében kiépített hálózat van. Ivóvíz bekötéssel ingatlanok 80%-a rendelkezik, ami a kistérségi 72%-os átlaghoz képest jónak, a megyei 86%-os arányhoz képest azonban átlagosnak mondható. A települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése; Szendrőlád nem rendelkezik környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is elfogadható szennyvíz¬elhelyezési lehetőséggel, szennyvízcsatorna és tisztítómű nem épült. Az érintett területen évente keletkező mintegy 59,8 tonna, rothadó képes szerves anyaggal, 7,3 tonna ammóniával és 0,98 tonna foszforral terheli a környezetet. Jelenleg az ÉRV Zrt. Kazincbarcikai szennyvíztisztító telepe fogadja a Szendrőlád község lakosai által keletkezett szennyvizet. A telep tisztítási technológiája, mélylég-befúvásos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás, utóülepítéssel és fertőtlenítéssel. A tisztított szennyvíz befogadója: Sajó-folyó.

A települési önkormányzat felelőssége Szendrőlád természeti környezetének, értékeinek, és a lakosság egészségének védelme, megőrzése. A projekthez vezető egyik fontos probléma, hogy a szennyvízelvezetés hiánya miatt, a környező vizekbe és a talajba kerül a kommunális, folyékony hulladék nagy része. Amely így visszafordíthatatlan károkat okoz a természetben, pusztítva a terület teljes élővilágát.
 
A projekt célkitűzései, tervezett eredményei, hatásai:
 
Közvetlen célok:
 • Szennyvízcsatorna hálózat és a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep megépülése
 • Környezeti szempontból hatékony, de olcsóbb szolgáltatás valósuljon meg.
 • A csatornán összegyűjtött szennyvíz és a közműpótlókból származó folyékony hulladék 100%-ban megtisztításra kerüljön.
 • A folyékony hulladék maradéktalanul kerüljön bejuttatásra a projekt tárgyát képező szennyvíztisztító telepre.
A projekt megvalósulásával létrejön egy olyan viziközmű hálózat, amely mindenfajta környezetvédelmi, vízgazdálkodási előírásnak megfelel. Szendrőlád település teljes belterületén kiépül a szennyvízcsatorna hálózat, valamennyi ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan szennyvízkezelése megoldódik. A megvalósuló közművesített szennyvízkezelés lényegesen kisebb terhet ró a lakosságra, mint a házi szennyvízgyűjtők felújítása és a szennyvíz tengelyen történő elszállítása.
 • A szennyvízcsatorna-hálózattal felszámolásra kerülnek a közműpótló műtárgyak, ezáltal a talajvíz szennyezettsége csökken, továbbá a talajba szivárogtatott szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt, csökkenni fog a talajvíz szintje, ezáltal az épületek vizesedése is megszűnik majd.
 • Csökken az ivóvízbázis egy részét képező mélységi vizek veszélyeztetettsége.
A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
 
A projekt szennyvízcsatorna hálózat, és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztító megépítésével számol, melynek elhelyezése Bódva-folyó jogi határa a Dózsa Gy. szórtpályás út folytatása és a belterület által határolt mintegy 1500 m2 terület. A terület a közelben lévő közművekkel nagyobb beruházás nélkül ellátható, úgymint szórt alapú úttal, közműves vízzel, elektromos árammal. A tisztított szennyvíz zárt gravitációs csatornán, torkolati műtárgyon és vb. surranón keresztül vezetődik a Bódva folyóba. A folyóba vezetett szennyvíz minősége kielégíti az előírásokat. A szennyvíztisztító a lakosegyenérték alapján méretezett, mely szerint 1500 lakosegyenértékű szennyvíztisztítót kell megépíteni, két 2 x 750-es egységre bontva.
 
A szennyvíz-csatornázás úgy lett tervezve, hogy a gerincvezetékre Szendrőlád település összes ingatlana ráköthető legyen. A gerincvezeték 200-as, a lecsatlakozó vezetékek, 160-as KGPVC csőből épülnek. A szennyvíztisztító a Bódva folyó gátja és árvízszintje fölé feltöltött területen kerül elhelyezésre, ahova a II: sz. fő átemelő nyomja be a szennyvizet. Az átemelő és a szennyvíztisztító közé nyomott vezetéket kell megépíteni.
A község területének és magassági felmérést követően a szintmagasságok megismerése, valamint a nem nagy mélységű csatorna gerincvezeték építésének lehetőségei döntötték el, hogy a területen, 3 helyen kell szennyvíz-átemelőt építeni.
A szennyvíz átemelőkből a szennyvizet nyomott szennyvízvezetéken keresztül nyomatjuk a legközelebb lévő gravitációs csatornába, arra is figyelve, hogy a végátemelő kivételével (ahova a község teljes szennyvize összegyűlik) ne kelljen egy-egy átemelő szennyvizét kétszer átemelni.
A fejlesztés megvalósulását követően a településen keletkező szennyvizek 100%-ban a szennyvíztisztító telepre vezethetőek, ahol az érvényben lévő előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés történik, mellyel a 220/2004 (VII.21.) Korm. Rendelet felszíni vizek minősége védelméről szóló rendelet előírásai betartásra kerülnek.

Főbb indikátorok:
gerincvezeték: 5.981,5 m
bekötővezeték:3.338,5 m
nyomóvezeték: 586,0 m
köztéri átemelők: 3,0 db
tisztító aknák száma: 160,0 db
házi átemelők: 7,0 db

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep helyének kijelölése a befogadó Bódva folyó nyomvonalának a szennyvíz végátemelő helyének valamint a szóba jöhető ingatlanok figyelembe vételével történt.
A tervezett szennyvíztisztító telep a településtől D-re, a belterület határától 42 m-re a Bódva patak mellett helyezkedik el a 02/2 hrsz-ú területből az Önkormányzat által megvásárolt és művelésből kivont külterületi területrészen.
A technológiai berendezések és a tisztító műtárgyai hagyományos szerkezetű épületben kerülnek elhelyezésre. A tisztító épülete a kerítéssel védett 36x23 m-es területen belül helyezkedik el. A tisztító telep megközelíthetőségének biztosítása céljából a belterület határától kiinduló üzemi út kerül kiépítésre, amely a tisztító épületet körbefogja. Mind a tisztító telep, mind az üzemi út feltöltésben kerül elhelyezésre az ÉKÖVIZIG által megadott 137,50 mBf feltöltési koronaszinten, amely a mértékadó árvízszint felett helyezkedik el. A tisztító telep és a Bódva patak gátkoronája közötti területen is ugyanilyen szintmagasságú feltöltés készül.
Az üzemi út Trγ 95%-ra tömörített földtöltésből és a feltöltésre épített 20+5 cm-es zúzottkő burkolatból áll. A tisztítótelep és annak kerítése a Bódva jogi határán kívül kerül felépítésre. A Bódva gátja és a szennyvíztisztító telep kerítése (mely egybeesik a jogi határral) között épül meg a korábban megközelítő út.

A tisztító telephez csatlakozó közművek:
 • Elektromos energiaellátó vezeték: a fejlesztési hozzájárulás után az ÉMÁSZ tervezteti és vitelezi ki.
 • Ivóvíz vezeték: a szennyvíztisztító telep ivóvíz szükségletét a tervezett V-1 jelű ø32 mm-es, 76 m hosszú ivóvízvezeték biztosítja, amely a települési hálózat vezetékének végaknájában csatlakozik a települési hálózathoz. A vezetéken a tisztító telep kerítésén belül aknában elhelyezett vízmérő óra kerül elhelyezésre.
 • Szennyvíznyomó vezeték: a település összegyűjtött szennyvize a tervezett NY-2 jelű ø 90 mm-es, 40 m hosszú nyomóvezetéken át jut a 2.sz-ú átemelőből a szennyvíztisztító telepre.
 • Tisztított szennyvíz elvezető vezeték: a szennyvíztisztító épületéből a tervezett S-O-O-O jelű ø 160 mm-es, 35 m hosszú gravitációs csatornán át jut a tisztított szennyvíz a befogadó Bódva folyóba. Az elvezető csatornán, a kerítésen kívül egy tisztító akna került elhelyezésre, figyelő és mintavételezési célból. A tisztított víz elvezető csatorna a patak jelenlegi gátkoronájának szintjével egyező folyásfenék szinttel kerül bevezetésre a befogadóba. A betorkolásnál a csatorna vége torkolati műtárgyba kerül elhelyezésre. A torkolati műtárgytól a szennyvíz a tervezett előre gyártott beton surrantó elemekben jut el az élő vízfolyásba.
 • A telep kapacitása: 2 x 75 m3 = 150 m3/nap
A projekt tervezett ütemezése:

A sikeres közbeszerzést követően a kivitelezői munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződést 2012. október 2.-án írta alá önkormányzatunk a nyertes ajánlattevővel a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel.
A csatornahálózat és a szennyvíztelep tervezett befejezése a 2013. május 31. Majd ezt követi a vízjogi engedélyben kötelezően előírt 6 hónap próbaüzem.
A kivitelezés végső határideje: 2013. december 15.
A projekt zárás: 2013. december 31.

Projekt alapadatok
Projekt megnevezése: Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon
Támogaási Szerződés azonosító száma: ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008
Pályázati felhívás: 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)
Kedvezményezett megnevezése: Szendrőlád község Önkormányzata
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogató alap: Regionális Fejlesztési Alap
Projekt elszámolható összköltsége: 390.728.370 Ft
Támogatás összege: 371.191.952 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2011. március 01.
Projekt tervezett megvalósulásának napja: 2013. december 31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2010. december 13.
Megvalósíthatósági tanulmány: KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Engedélyes tervezés: Bornemissza Béla tervező (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Tender tervek elkészítése: Bornemissza Béla tervező (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Kivitelezői munka elvégzése: FER-3331 Építőipari és Kereskdelmi Kft. (1138 Budapest Révész u.2.A. fsz. 2.)
Mérnök / műszaki ellenőri tevékenység: ÁZSIÓ 2000 Kft. (3780 Edelény, József A. út 12.)
Projekt jogi szakértője: Deme Lászlóné Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)
Közbeszerzési tanácsadó:    K & Z HORIZONTÁL Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
Projekt menedzsment:    KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Tájékoztatás: W-Mobil Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Könyvvizsgálati tevékenység:    Bohus Zsolt (3533 Miskolc, Árvíz u. 9.)

A projekt összefoglaló története

Szendrőlád település területén a közműves vízellátás megoldott volt, azonban a települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító építése, ezért pályázott az Önkormányzat a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése című pályázati felhívás támogatásának elnyerésére.
 
A projekt keretében megépül: - 10 010 m szennyvíz-csatorna hálózat - 10 db átemelő, - 150 m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító mű. A projekt tevékenységei: tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés, ingatlan vásárlás, közbeszerzési, jogi, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása,valamint a kivitelezés megvalósítása. A projekt eredményeként felszín alatti, zárt vízzáró kialakítású gravitációs csatorna-rendszer, valamint biológiai szennyvíztisztító telep megépítése valósult meg, amely a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő mértékben végzi a tisztítást és végül a vb. surrantón keresztül a Bódva-folyóba vezeti a végterméket.
 
A kivitelezői munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést 2012 október 2-án írta alá önkormányzatunk a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel. Az időjárási körülmények és az előre nem látható talajviszonyok okozta váratlan helyzetek kivételével a kivitelezői munkálatok jó ütemben haladtak, melynek eredményeként a kivitelezői munkák befejezésére és a műtárgyak átadására 2013. július 22-én sor került. Ezt követően indult a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 6 hónapos próbaüzemi időszak.
 
A tervek szerint a projekt eredményeként lehetővé válik, hogy a pályázat benyújtásakor 1417 fő lakosú településünk lakó ingatlanainak mintegy 76%-a (kb.: 317 lakóingatlant jelent) csatlakozhasson a község szennyvízcsatorna-hálózatába.

Fotógaléria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.