Intézményvezető álláspályázat
Szendrőlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselőkről 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrőlád Község Önkormányzata Intézményvezető munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényes feladatok: Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

A pályázat elnyerésének  feltételei:
- Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- A szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte.

A pályázatnál előnyt jelent:
- helyismeret
- pályázatírói gyakorlat,
- legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
- humán területen szerzett tapasztalat
- vendéglátási-, élelmezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést  igazoló okirat(ok) hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségének.

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok: A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A jogviszony időtartama: határozatlan idő, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A megbízás időtartama: 5 év, 2013. 10. 01-tól 2018. 09. 30-ig.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2013. október 1.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a döntést megelőzően a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázat Szendrőlád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3751. Szendrőlád, Fő út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2013/Ált, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
- Személyesen: Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 3751. Szendrőlád, Fő út 63.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrőlád község honlapja
- www.szendrolad.hu 2013. augusztus 5.
- Szociális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.