Óvodavezetői pályázat
Szendrőlád Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrőládi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye  3751. Szendrőlád, Ady Endre út 32.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. február 1. napjától - 2018. augusztus 15. napjáig, 5 év időtartamra  szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   Az óvoda törvényes működtetése, irányítási, ellenőrzési, munkáltatói és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A szakmai munka folyamatos fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A megbízás  feltételei:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga
 • Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultság, másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Elvárt kompetenciák: Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség, vezetői rátermettség, jó kapcsolatteremtő készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • végzettséget igazoló okiratok eredeti, vagy hiteles másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának tartalmát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyilvános ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 48/469-348 számon Hermánné Dienes Piroska jegyző nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrőlád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3751. Szendrőlád, Fő út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …………....,valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

és

 • Személyesen: Szendrőlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szendrőlád, Fő út 63.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő letelte után megnyíló 30 napos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Önkormányzat honlapja - 2012. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. október 29.